1-1.png 2-2.png 3.png 4-4.png 5-5.png 6.png 7.png 8.png

Vertrouwenscontactpersoon

Wat is de rol van de VCP?

Bij de VCP kunnen leden, trainers, coaches, begeleiders en leden van commissies van AH&BC terecht wanneer er problemen of misstanden zijn en/of er sprake is van grensoverschrijdend gedrag of het vermoeden daarvan (pesten, gepest worden, discriminatie op basis van huidskleur, geloof of seksuele voorkeur, fysieke grensoverschrijdingen of vermoeden daarvan en machtsmisbruik).

De vertrouwenscontactpersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóórdat er problemen zijn. Bij een vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Daarbij: snel melden, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en herhaling kan zo voorkomen worden. De vragen zullen in principe vertrouwelijk behandeld worden.


Onder verantwoordelijkheid van het bestuur

De activiteiten van de VCP vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Dus wanneer er een melding is rapporteert de VCP dit geanonimiseerd aan het bestuur, tenzij dit om bepaalde redenen niet kan, dan zal na overleg met de melder anonimiteit opgeheven worden. De ervaring leert dat leden soms aarzelen om te melden of advies te vragen omdat men vreest dat het heel groot gemaakt wordt. Het is juist de intentie van de VCP om het klein te houden en problemen in een zo vroeg mogelijk stadium op te lossen.

De VCP is er niet voor verschillen van inzicht over technisch beleid zoals gevoerd door trainers, coaches, voor commissies en bestuur, voor problemen over teamsamenstellingen of problemen over besluiten van het Bestuur of Ledenvergadering.


Contact met de VCP

Als een melding wel bij de VCP thuis hoort, staan er meerdere mogelijkheden open: een telefonisch of mondeling advies of een gesprek. Op basis van de bevindingen zal de VCP zich een oordeel vormen en zal de betrokkene geïnformeerd worden over mogelijke vervolgstappen en over de (externe) instanties waartoe de betrokkene zich kan wenden voor de verschillende vervolgstappen. Er kan overleg plaatsvinden met de Vertrouwenspersoon van de NOC NSF.

De vertrouwenspersonen van AH&BC zijn:

Elise Nelis

David Tuinzing
Telefoon: 0622986555